How can we use new technologies in preventing school dropout?

From TechCampGlobal
Jump to: navigation, search


Video Presentation

YouTube Video


Cadru pentru abordarea problemei/ Problem – Solving Framework:

CUM FOLOSIM NOILE TEHNOLOGIILE PENTRU PREVENIREA ABANDONULUI SCOLAR

HOW WE USE THE NEW TECHNOLOGY TO PREVENT SCHOOL DROP-OUT

Rezumat al problemei/ Problem summary:

Grupul țintă: Copii de vârstă școlară, părinții și familiile implicate, comunitatea în general.

Target group: School-aged children, parents and families involved, the community in general.

Rezumat al soluţiei propuse/ Solution summary:

Colaborarea on-line si off-line între actorii sociali interesați și capabili să diminueze abandonul școlar: școală, ONG-uri, bibliotecă, biserică, specialiști IT

On-line and off-line collaboration between the relevant social stakeholders, able to mitigate school drop-out: school, NGOs, library, church, IT specialists

Aplicarea tehnologiilor pentru soluţionarea problemei/ Using technology to solve the problem:

STUDIU DE CAZ: Vasiliada ONG Craiova – incluziune sociala, adăposturi, diminuarea abandonului scolar

Obiective: Combaterea abandonului școlar total – integrarea elevilor în sistemul de învățământ Îmbunătatirea activitatii scolare – ridicarea nivelului de invatare pentru a impiedica renuntarea


Resurse

 • Personal specializat

Asistent social, Psihopedagogi, Psihologi, Voluntari

 • Dotare tehnologică

Computere

 • Pachetele de învățare:

Terapie ocupaționala Petrecere timp liber (jocuri, vizite la institutiile culturale) Suport psihologic

Implicarea personalului ONG in viata familiilor pentru o abordare comuna in educatia copilului


CASE STUDY: Vasiliada NGO Craiova – social inclusion, shelters, school drop-out mitigation

Objectives:

Fighting overall school drop-out – pupils’ integration in the educational system Improvement of school activity – raising the learning level to prevent drop-out


Resources

 • Specialized staff

Social worker, Psycho-educator, Psychologists, Volunteers

 • Technological equipment

Computers

 • Learning packages:

Occupational therapy Spare time (games, visits to cultural institutions) Psychological support

Involvement of NGO staff in the life of the families for a common approach on child education

Soluţiile existente sau link-uri relevante/ Existing solutions or relevant links:

 • Site-uri specializate pentru organizații de profil (Agenția de Prestații sociale județene,

Siveco etc.)

 • Platforme on line existente – tip Facebook sau Meetup pentru promovarea serviciilor sociale și educaționale ale ONG-urilor.


 • Specialized sites for the organizations in the field (County Agency for Social Benefits,

Siveco etc.)

 • Existing online platforms – such as Facebook or Meetup to promote the NGO’s social and educational services.

Acţiunile care urmează/ Next actions:

 • 1. Biblioteca publică identifică actorii sociali al căror obiectiv îl reprezintă prevenirea abandonului școlar și creează bază de date: organizează întâlniri, evenimente, acțiuni etc.
 • 2. Biblioteca folosește platforme on line existente – tip Facebook sau Meetup pentru promovarea serviciilor sociale și educaționale și prevenirea abandonului școlar.
 • 3.Construirea de hărți cu zonele de abandon școlar
 • 4. Conceperea de programe educative de tip INTUITEXT care să fie puse la dispozitia ONG-urilor, bibliotecilor publice, cluburilor scolare.
 • 5. Înființarea pe rețeaua Biblionet a centrelor de alfabetizare digitală.
 • 6. Propunere către Ministerul Educatiei de realizare de programe de instruire extra curriculare care să fie puse la dispozitia ONG-urilor, parintilor etc. in concordanta cu programul curricular.


 • 1. The public library identifies the social actors whose objective is to prevent school drop-out and creates a database: it organizes meetings, events, actions etc.
 • 2. The library uses existing online platforms – such as Facebook or Meetup to promote the social and educational services and the prevention of school drop-out.
 • 3. Creation of maps with school drop-out areas
 • 4. Creation of educational programs such as INTUITEXT to be made available to NGOs, public libraries, school clubs.
 • 5. Establishment of digital alphabetization centers on Biblionet network.
 • 6. Proposal to the Ministry of Education to develop extra-curricular training programs to be made available to NGOs, parents, etc., in accordance with the curricular program.


TechCamp Bucharest Folder